error_reporting(0);

consulting

kruisfoto.jpg


Foto José Iping
Woensdagmorgen bij het eerste licht


12 december 2012: Na een negenmaands verblijf op een tijdelijke plek vlakbij, ligt woonboot Mirakel weer waar ze hoort: op haar eigen ligplaats aan Waalbandijk 68a. Via een afwijkingsprocedure met een vertraging van bijna een half jaar kregen de bewoners een omgevingsvergunning. Belanghebbenden konden in beroep gaan bij de rechter. Buren van woonboot nr. 70 en dijkhuis nr. 69 deden dat. De bestuursrechtelijke uitspraak van november 2014 vernietigde de verstrekte vergunning, maar wees expliciet uit dat er geen juridische gronden zijn om een vergunning voor woonboot Mirakel te weigeren. De gemeente moest voor vergunning alleen een eenduidig toetsingskader voor de brandveiligheid vaststellen en nam daarvoor vervolgens zeer ruim de tijd.

Parallel hieraan liep een tweede traject: de herziening van het bestemmingsplan Dijkvak Leeuwen. Eind september 2016 was het nieuwe bestemmingsplan ‘Beneden Leeuwen, Dijkvak’ een feit. Het vormde een geldig en wettig kader voor het verlenen van een reguliere omgevingsvergunning voor Woonboot Mirakel. Het volgen van een afwijkingsprocedure was daarmee van de baan. Beroep tegen het bestemmingsplan door de buren van nr 69 en 70 bij de Raad van State werd op alle punten ongegrond verklaard. Zo werd het plan op 26 juli 2017 onherroepelijk.

Een derde parallelle ontwikkeling was de landelijke aanpassing van de woningwet en de Wabo, waarvoor in mei 2015 een conceptregeling werd gepubliceerd die zou moeten gaan voorzien in een overgangsregeling voor bestaande woonboten. Deze beoogde wetsaanpassing is nog steeds geen feit. De noodzaak van (het aanvragen van) een omgevingsvergunning voor Mirakel bleef dus bestaan. Deze werd (voor de tweede maal) door de gemeente West Maas en Waal verleend op 22 december 2016. De buren die Woonboot Mirakel weg willen hebben vuurden opnieuw hun pijlen af, in de vorm van 6 beroepen tegen 3 vergunningen, verleend door gemeente, Waterschap en Rijkswaterstaat. Op 13 maart 2018 zijn deze door een meervoudige kamer behandeld. De bestuursrechtelijke uitspraak liet de verleende vergunningen in stand en stelde de buren in het ongelijk.

Die gingen niet in hoger beroep. Op 31 mei 2018, bijna 11 jaar na het begin van de strijd, werden alle verleende vergunningen voor de woonboot dan ook definitief. Eindelijk ligt Mirakel helemaal legaal op haar eigen plek op de Strang.

 

Volg ons op Twitter